Regulamin - Smart Bride

REGULAMIN

WSTĘP

Artykuł 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy funkcjonującej pod domeną smartbride.pl oraz świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego.

1.2 Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez platformę jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego pełna akceptacja.

1.3 Nazwa portalu, jego koncepcja, układ graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego.

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.2 Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych przez portal jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem usług płatnych.) 

2.3 Użytkownikami mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.4 Użytkownik rejestrujący się na portalu ma prawo wyboru jednego spośród dwóch rodzajów Kont: konto Dla Pary lub konto Firma. Osoby fizyczne nie prowadzący działalności gospodarczej mają prawo utworzenia konta Dla Pary.

Konto Firma może być utworzone jedynie przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2.5 Korzystanie z usług serwisu przez Użytkowników obu Kont jest darmowe.

Artykuł 3. REJESTRACJA

3.1 Użytkownik zamierzający korzystać z usług portalu w ramach Konta  Dla Pary w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. 

3.2 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Do każdego Konta może być przyporządkowany tylko jeden adres e-mail.

3.3 Użytkownicy zamierzający korzystać z portalu w ramach Konta Firma, w celu Rejestracji, powinni wypełnić formularz rejestracyjny. 

3.4 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik Konta Firma zostanie umieszczony na portalu. Z chwilą umieszczenia Rejestracji na portalu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a portalem, której przedmiotem są usługi świadczone przez portal, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek zmiany dotyczące podanych informacji należy zgłaszać mailowo na biuro@smartbride.pl

3.5 W terminie 10 dni od zawarcia umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

3.6 Rejestracja lub korzystanie z usług portalu może zostać uzależnione od uwiarygodnienia danych Użytkownika.

3.7 Portalowi przysługuje prawo  odmowy rejestracji Użytkownika bez konieczności uzasadniania takiej decyzji. Portal jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika w przypadkach określonych w art. 11.11 

3.8 W wyniku prawidłowej Rejestracji portal tworzy dla Użytkownika w zależności od jego statusu jedno z wskazanych Kont, które przypisane jest do adresu e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie logowania adresu e-mail oraz hasła.

3.9 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną na adres biuro@smartbride.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 4.1 i 4.3 w trakcie korzystania z usług portalu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

3.10 Użytkownik Konta Firma, pomimo dokonania pełnej aktywacji Konta, o której mowa powyżej, uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez serwis, po pozytywnej weryfikacji przez adminstratora. 

3.11 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.   

3.12 Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

3.13 Portal zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez portal w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. W tej sytuacji portal może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta. 

3.14 W przypadku utraty konta e-mail dla dalszego korzystania z portalu przez Użytkownika konieczna jest ponowna rejestracja w portalu oraz potwierdzenie danych rejestracyjnych zgodnie z procedurą rejestracyjną dla danego rodzaju Konta. 

3.15 Dokonując rejestracji w portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowej w zakresie współpracy prowadzonej przez portal z innymi podmiotami.

 

Artykuł 4. BAZA FIRMA

4.1 Z chwilą pozytywnej weryfikacji danych w ramach Konta Firma dane Użytkownika zamieszczane są w Bazie Firm. Zakładane jest konto. 

4.2 Baza firm zawiera dane dotyczące wszystkich Użytkowników Konta Firma zarejestrowanych na portalu.

4.3 Użytkownicy zarejestrowani w Bazie Firm mogą korzystać z dodatkowych usług  co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat dostępnych u administratora pod adresem e-mail biuro@smartbride.pl. 

4.4 Decydując się na skorzystanie z usług dodatkowych Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia z góry określonej opłaty na rzecz portalu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Aktywacja pakietu dokonana zostaje w ciągu 72h od zaksięgowania wpłaty na rachunek wskazany przez portal, jednakże tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku. Płatności on-line na portalu smartbride.pl obsługiwane są przez platformę dotpay.pl.

4.5. Każda usługa dodatkowy jest ważna przez okres ustalony indywidualnie od momentu aktywacji. Opłata za usługi dodatkowe ma charakter jednorazowy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi w trakcie jej trwania.

4.6 Pozycja firm w bazie firm ( osobno dla każdej kategorii ) jest uzależniona od ilości odsłon danej wizytówki, wyjątek w poszczegółnych pakietach stanowią pozycje od 1 do 10 licząc od lewej – tu firmy mają pozycje przydzielane przez administratora   – mogą być one dodatkowo płatne, ale dodatkowa opłata  nie jest warunkiem posidania pozycji od 1 do 10 .

4.7 Portal zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć z portfolio – Konto Firma , do promocji portalu w Social Mediach.

Artykuł 5. ROLA SERWISU

5.1 Portal dołoży starań, aby korzystanie z oferowanych usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże portal nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usług portalu.

5.2 Portal nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie umowy między Użytkownikami (Para Młoda a Firma).

5.3 W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje terminowo rozliczeń z tytułu korzystania z usług portalu, a także gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię portalu, w inny sposób szkodzą portalowi bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, portal może:

– zawiesić na czas określony Konto Użytkownika;

– ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu.

– uzależnić korzystanie z portalu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,

– uzależnić korzystanie z portalu od uregulowania przez Użytkownika zaległych płatności na rzecz portalu.

5.4 Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem portalu.

5.5 Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody portalu.

5.6 Użytkownik w każdym momencie może usunąć Konto. W tym celu powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do Administratora portalu. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania żądania przez Użytkownika. Przed usunięciem konta Użytkownik zobowiązany jest uregulować wszelkie zaległości w płatnościach na rzecz portalu.

5.7 W przypadku powtarzającego się lub rażącego naruszania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu, działania na szkodę portalu, otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych Użytkownika, bądź też otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych Użytkownika, założeniu kilku Kont przez jednego Użytkownika, Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Administratora portalu, o czym Użytkownik zostanie wcześniej niezwłocznie powiadomiony przez portal. We wskazanych w niniejszym artykule przypadkach usunięcie konta nie wymaga zgody Użytkownika.

5.8 W przypadku usunięcia konta z przyczyn wskazanych w art. 5.7 portal może odmówić ponownej rejestracji Użytkownika na portalu.

5.9 Z chwilą usunięcia Konta dobrowolnie przez Użytkownika, bądź też przez Administratora z przyczyn wskazanych w art. 5.7 wszystkie dane osobowe, które nie są potrzebne do realizacji  celów opisanych w regulaminie zostaną usunięte.

Artykuł 6. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

6.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach portalu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

6.2 Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach portalu umowach.

6.3 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych portalu lub jego Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

6.4 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody  portalu i nie może naruszać postanowień regulaminu portalu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów portalu oraz jego Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych portali internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych portali internetowych. 

6.5 Użytkownik zobowiązany jest aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. W przypadku aktualizacji danych portal ma prawo zobowiązać Użytkownika do nadesłania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających dokonanie aktualizacji.

Artykuł 7. BLOG

7.1 Blog prowadzony jest w ramach funkcjonowania portalu i dotyczy tematyki ślubno/weselnej.

7.2 Użytkownicy posiadający oba rodzaje kont mają prawo do umieszczenia komentarzy dotyczących wpisów na blogu.

7.3 Portal nie ingeruje w treści komentarzy. Portal usuwa albo edytuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Portal może także, według własnej decyzji usunąć albo edytować komentarz.

    

Artykuł 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU

8.1 Portal jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług portalu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, ani też przyczynami niezależnymi od portalu takimi jak siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich.

8.2 Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

8.3 Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Portal jest jednak odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Portal jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

8.4 Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników w zakresie wzajemnej korespondencji związanej z usługami świadczonymi przez portal.

8.5 Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

8.6 Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników oraz treści korespondencji Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 9. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

9.1 Podane przez Użytkowników dane osobowe portal zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności. 

9.2 Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

  

Artykuł 10. ZMIANY REGULAMINU

10.1 Portal może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez portal, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. 

10.2 Użytkownik przy pierwszym logowaniu na portalu  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i usunięciem konta z serwisu.

 

Artykuł 11. ROZWIĄZANIE UMOWY

11.1 Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z portalem (dotyczącą określonego Konta)wysyłając prośbę na adres emial – biuro@smartbride.pl, po weryfikacji przez admin, konto zostanie usunięte. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym 

11.2 Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez portal za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

11.3 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji portalu, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w portalu bez uprzedniej zgody portalu.

  

Artykuł 12. REKLAMACJE

12.1 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail pod jakim Użytkownik występuje w serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

12.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji portal zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4 Portal rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że portal może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

12.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach portal może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

Artykuł 13. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a portalem, której przedmiotem są usługi świadczone przez portal na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

  

Artykuł 14. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.